Obnova zámecké zahrady a ovocného sadu

Součástí zámeckého areálu byla od samého počátku zámecká zahrada, ke které zatím nebyl zpracován ucelený historický průzkum. Existují však historické prameny, které zahradní kompozici detailně popisují. Jedním takovým pramenem je i Kronika panství od Jana Tadeáše Košína z roku 1760. 

V roce 1758 získal panství Kliment František, vévoda bavorský, který provedl podstatné úpravy nejen zámku, ale i zahrady. 

Na západní průčelí zámku navazovala okrasná zahrada. Ta byla tvořena nejen květinovými záhony, buxusovými stromky, stříhanými keři a "kaštanovou" alejí, ale byla také doplněna vázami či sedátky. Vlastní zdobná zahrada byla obklopena ovocnými, stromovými a zeleninovými zahradami.

V letech 1805 - 1918 vlastnil panství rod Habsbursko-lotrinský. Z dochovaného leteckého snímku, který byl pořízen okolo roku 1940, je zřejmé, že velkou část zahrady v té době ještě tvořily sady s ovocnými stromy. 

Základní specifikace projektu

  • žadatel: Národní památkový ústav
     
  • Operační program Životního prostředí: prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny 

Předmětem obnovy zámecké zahrady a ovocného sadu, jež probíhala v letech 2014 - 2015, byla nejen obnova ovocné zahrady a použití vysokokmenných stromků starých ovocných odrůd, arboristické ošetření dřevin, ale i nová výsadba v zámeckém parku. 

Hlavním cílem projektu bylo zachování evropského kulturního dědictví a zvýšení biodiverzity ve sledovaném území.

Výsadba ovocného sadu umožní naplnit předpokládaný sekundární cíl, jimž je vytvoření hospodářské zahrady s navazující možností tradičního zpracování plodů, což umožní zachování historických fragmentů a současně zvýší zájem návštěvníků, kteří zde najdou dostatek klidu i soukromí.

V ovocném sadu se celkem vysázelo 136 kusů starých odrůd jabloní, třešní, višní, hrušní, kdouloní a švestek. V zámeckém parku bylo vykáceno 18 kusů dřevin, ošetřeno 97 stromů a vysazeno 45 kusů nových listnatých stromů.  

  • zdroje financování: Evropský fond pro regionální rozvoj (906 587,- Kč), Národní památkový ústav (323 783,- Kč) a Státní fond životního prostředí ČR (64 755,- Kč) 
     
  • souhrn finančních zdrojů projektu: 1 295 125,- Kč